Izaberite datum:
01.12.2021

Dnevna likvidnost bankarskog sektora i prognoza autonomnih faktora
u milionima dinara
Obračunata dinarska obavezna rezerva za period od 2021-11-18 godine do 2021-12-17 godine
243.687,6
Tekući račun
259.358,5
Prosek tekućeg računa u periodu izdvajanja dinarske obavezne rezerve
275.807,9
Dnevni prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve (%)
106,43
Prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%)
113,18
Deponovani viškovi likvidnih sredstava O/N
50.273,3
Intraday kredit
0,0
Kredit za likvidnost O/N
0,0
Stanje operacija na otvorenom tržištu
-31.623,5
Slobodna sredstva na tekućim računima
43.776,2
Ostvareni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora
+4.030,8
Prognozirani prosečni dnevni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora za period
od 2021-12-01 godine do 2021-12-07 godine (uključeni samo radni dani)
+2.950,0

Napomene:
1) Tekući račun obuhvata i stanje na računu u RTGS-u za instant plaćanja (RTGS-IPS račun) i koristi se kod izračunavanja proseka tekućeg računa u periodu izdvajanja obavezne rezerve, dnevnog proseka izdvojene dinarske obavezne razerve (%), proseka izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%) i izračunavanja slobodnih sredstava na tekućim računima.
2) Stanje operacija na otvorenom tržištu (+) obezbeđenje likvidnosti, (-) povlačenje likvidnosti.
3) Slobodna sredstva na tekućim računima predstavljaju iznos koji banke treba da izdvoje više (-) ili manje (+) u odnosu na poslednje stanje na tekućem računu da bi prosek obavezne rezerve na kraju perioda iznosio 100%.
4) Autonomni faktori su faktori koji nisu pod direktnim uticajem Narodne banke Srbije (NBS) i predstavljaju promenu likvidnosti bankarskog sektora po osnovu promene depozita države kod NBS, gotovog novca u opticaju i deviznih transakcija NBS sa državom, (+) povećanje likvidnosti, (-) smanjenje likvidnosti.
5) Podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa blagajnom banaka od prethodnog radnog dana ažuriraju se oko 10:00 časova, a kompletni podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa ažuriranom blagajnom banaka objavljuju se oko 14:00 časova.
6) Podatak o prognoziranom prosečnom dnevnom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora se ažurira na dan aukcija hartija od vrednosti oko 10:00 časova.


Arhiva podataka

Izaberite godinu: