Statistički bilten

sb_m

Statistički bilten je mesečna publikacija Narodne banke Srbije, koja se sastoji od dve osnovne celine: grafičkog prikaza privrednih kretanja u Republici Srbiji, uz kratak komentar, i statističkog pregleda. Statistički pregled obuhvata monetarnu statistiku i spoljnoekonomski sektor, koji su izrađeni na osnovu podataka prikupljenih i obrađenih u Narodnoj banci Srbije, kao i realni i fiskalni sektor za čiju izradu su uglavnom korišćeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prvi broj Statističkog biltena je Oktobar 2003.

Arhiva

Kalendar objavljivanja
31. decembar 2020. Novembar 2020.
29. januar 2021. Decembar 2020.
26. februar 2021. Januar 2021.
31. mart 2021. Februar 2021.
29. april 2021. Mart 2021.
31. maj 2021. April 2021.
30. jun 2021. Maj 2021.
30. jul 2021. Jun 2021.
31. avgust 2021. Jul 2021.
30. septembar 2021. Avgust 2021.
29. oktobar 2021. Septembar 2021.
30. novembar 2021. Oktobar 2021.
31. decembar 2021 . Novembar 2021.
31. januar 2022. Decembar 2021.