Извештај о динаризацији финансијског система Србије

Извештај о динаризацији финансијског система Србије је тромесечна публикација Народне банке Србије. Она се састоји од две целине: (1) графичког приказа динаризације активне и пасивне стране биланса банака и валутне структуре јавног дуга, уз пратећи коментар, и (2) прегледа мера и активности донетих с циљем подршке процесу динаризације.


Извештај о динаризацији финансијског система Србије

Последње издање - II тромесечје 2021.