Послови информисања о добровољном пензијском фонду

За услуге пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и друге послове којима се заинтересована лица информишу о пословању фонда, друштва за управљање могу, посебним уговором, ангажовати физичка лица која за обављање ових послова имају дозволу Народне банке Србије (агенте продаје).

Обавештење о полагању стручног испита, укључујући и термине за његово полагање, садржину програма и извод из евиденције о агентима продаје, Народна банка Србије објављује на свом сајту.

Да би физичко лице стекло дозволу Народне банке Србије за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фондa, неопходно је да положи стручни испит за обављање ових послова и да задовољава следеће услове:

  1. да има пребивалиште, односно боравиште на територији Републике Србије,
  2. да има најмање средњу стручну спрему,
  3. да му правноснажном судском пресудом није изречена мера безбедности односно забране обављања делатности.

Пријава за полагање стручног испита подноси се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Краља Петра 12, 11000 Београд (са назнаком: Група за стручне испите) уз достављање доказа о извршеној уплати накнаде за полагање, која је прописана Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге. Пре издавања дозволе за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду, потребно је извршити и уплату накнаде за издавање дозволе у складу са поменутом Одлуком, као и уплату републичке административне таксе, у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.

За обављање послова пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду друштва за управљање могу ангажовати сва лица која испуњавају наведене услове, независно од њиховог радноправног статуса (дакле, запослени, незапослени и пензионисана лица). Ангажована лица могу обављати послове информисања о чланству у добровољном пензијском фонду, друге радње којима се заинтересована лица информишу о пословању добровољног пензијског фонда и вршити поделу проспеката добровољних пензијских фондова. Та лица, међутим, не могу у име друштва за управљање закључивати уговоре о чланству, нити примати новчане уплате чланова ради куповине инвестиционих јединица.