Тендери – Набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 1.000.000,00 динара

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
Р 270/2021 - Сервисне услуге за потребе одржавања опреме технолошких чилера у производним Позив
Подаци релевантни за подношење понуде
Техничка спецификација
Образац понуде
Модел уговора
Упутство за шифровање документа
29. 03. 2021. до 11 h